من در ایران به شغل تأسیسات مشغول بوده ام

گزارش بعنوان هرزنامه نادرست تکراری منقضی شده توهین آمیز

استان کی یف - کی یف| تاریخ انتشار: 2020-08-16 20:36:43, آگهی: 19

به دنبال هر کاری هستم که بتوانم آن را به خوبی انجام دهم